Algemene voorwaarden website

Welkom bij de algemene voorwaarden van Topic Car Design. Lees deze aandachtig door voordat u een bestelling plaatst. Wanneer u deze website gebruikt of een bestelling plaatst via deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden neem dan even contact op met info@Topiccardesign.nl. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden wanneer er een wetswijziging optreedt. Veranderingen zijn direct van toepassing, wanneer u een bestelling plaatst. Het is dan ook niet mogelijk om hier een uitzondering op te maken. Elke keer dat u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en geeft u aan dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en deze dus als bindend verklaard mogen worden. Wanneer u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden is het beter om de website en diensten van Topic Car Design niet te gebruiken.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Bedrijfsnaam : Topic Car Design
 • E-mailadres : Info@topiccardesign.nl
 • Kamer van Koophandel : 62709062
 • B.T.W. nummer : NL854927281B01
 • Rekeningnummer : NL37ABNA0495413038
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 3 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:- de prijs inclusief belastingen;
  - De eventuele kosten van aflevering;
  - De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  - De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  - De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  - Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  - De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  - De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  - De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  - De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 4 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 5a – Herroepingrecht bij levering van producten
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 5b – Herroepingrecht bij levering van diensten
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f) voor losse kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 8 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 10 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11 – Duurtransacties
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 12 – Betaling
 1. De ondernemer accepteert betaling die gedaan worden via bankroverwijzing, Ideal, Maestro, Mastercard, & Visa. De prijzen worden getoond in de volgende Valuta’s ‘Euro’. De wisselkoers wisselt elke dag en de prijzen kunnen dan ook wijzigen aan de hand van de wijzigende wisselkoers.
 2. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Artikel 15 – Definities
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 


Algemene voorwaarden Chiptuning

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
 1. Topic Car Design: Topic Car Design Nederland, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Sittard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62709062.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Topic Car Design een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Topic Car Design en de wederpartij, waarbij Topic Car Design zich verbindt tot de levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Topic Car Design te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief begrepen: inbouw en montage van zaken als bedoeld in het volgende lid.
 6. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Topic Car Design te leveren producten, waaronder begrepen tuningboxen, luchtfilters, luchtmassameters en/of andere zaken.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Topic Car Design en de wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Topic Car Design, derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de door de wederpartij aanvaarde offerte, dan wel hetgeen anderszins schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, afwijkt van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, prevaleert die afwijkende bepaling boven hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod van Topic Car Design is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Topic Car Design is nimmer verplicht een opdracht of bestelling te aanvaarden.
 2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan hij nimmer enig recht ontlenen.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Topic Car Design niet.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod van Topic Car Design, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Topic Car Design anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Topic Car Design nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
ARTIKEL 4. |  AFWIJKINGEN EN TERMIJNSTELLINGEN
 1. In het aanbod vermelde eigenschappen van te leveren zaken en/of gegevens met betrekking tot de als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden te behalen resultaten, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt: alle geringe afwijkingen in gegevens omtrent vermogen, kleuren, maten, hoeveelheden en gewichten. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen bieden voor de wederpartij geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 2. Topic Car Design spant zich in de tussen partijen overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de rechten die hem krachtens de wet zouden toekomen dan nadat hij Topic Car Design schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Topic Car Design een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
ARTIKEL 5. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De wederpartij dient Topic Car Design tijdig in kennis te stellen van alle feiten, omstandigheden en overige gegevens die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant zijn.
 2. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, worden de werkzaamheden uitgevoerd op locatie van Topic Car Design.
 3. Op het overeengekomen tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden dient de wederpartij de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben op locatie van Topic Car Design ter beschikking te stellen en alle medewerking te verlenen om een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.
 4. Indien uitdrukkelijk overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige opstelling van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voorts dient de wederpartij voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
 • Topic Car Design op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren;
 • alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
 1. Indien de werkzaamheden op locatie van de wederpartij worden verricht, dient Topic Car Design kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen die op de locatie voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn.
ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Topic Car Design zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Topic Car Design zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Topic Car Design de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Topic Car Design zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Topic Car Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Topic Car Design gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Topic Car Design op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
ARTIKEL 7. | LEVERING VAN ZAKEN
 1. Bij overeenkomsten die strekken tot uitsluitend de levering van zaken geldt dat de plaats van levering afhankelijk is van hetgeen daaromtrent uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen, bij gebreke waarvan levering middels bezorging plaatsvindt op locatie van de wederpartij.
 2. In geval van bezorging bepaalt Topic Car Design de wijze van verzending en de verpakking van de zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de verzend- en bezorgkosten door Topic Car Design aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden geleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Topic Car Design hem heeft verwittigd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten verschuldigd.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde.
 6. Het is Topic Car Design te allen tijde toegestaan leveranties in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is Topic Car Design bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
ARTIKEL 8. |  GARANTIE
 1. Op alle door Topic Car Design geleverde soft- en hardware rust een “niet-tevreden-geld-terug-garantie” van dertig dagen na (op)levering, waarbij uitsluitend de prijs van de geleverde zaken wordt gecrediteerd. Eventueel berekende porto, voorrij- en montagekosten komen niet voor retournering in aanmerking.
 2. Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van het recht als bedoeld in lid 1, dient hij daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Topic Car Design.
 3. In geval van toepassing van lid 1, dient de wederpartij Topic Car Design zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de geleverde prestaties ongedaan te maken, waarbij het eigendom van de oorspronkelijk door Topic Car Design geleverde zaken aan Topic Car Design wordt overgedragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de ongedaanmaking als bedoeld in de vorige zin plaats op locatie van Topic Car Design, waar de wederpartij de op de ongedaanmaking betrekking hebbende zaak ter beschikking van Topic Car Design stelt.
 4. Onverminderd het bepaalde in de bovenstaande leden, staat Topic Car Design ervoor in dat door hem geleverde soft- en hardware gedurende 3 jaren na (op)levering geen gebreken zullen vertonen.
 5. Elke garantieaanspraak van de wederpartij vervalt indien een gebrek aan het (op)geleverde het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of anderszins niet aan Topic Car Design is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Topic Car Design zijn uitgevoerd.
ARTIKEL 9. |  OVERMACHT
 1. Topic Car Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Indien Topic Car Design bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. Topic Car Design is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de wederpartij de verplichtingen uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Topic Car Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Topic Car Design gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Topic Car Design gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Topic Car Design op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Topic Car Design de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken voorrijkosten, alsmede portokosten niet bij de vermelde prijzen inbegrepen. Deze kosten komen separaat voor rekening van de wederpartij.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Topic Car Design vermelde prijzen exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 3. Ondernemingen buiten Nederland kunnen (op)geleverd krijgen zonder berekening van BTW, mits zij beschikken over een geldig BTW-identificatienummer. In dat geval dienen zij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst dat nummer bekend te maken.
 4. Topic Car Design is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin en onverminderd het bepaalde in artikel 6, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Topic Car Design uitdrukkelijk weigert de overeenkomst conform de oorspronkelijke condities na te komen.
 5. Topic Car Design is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs contant, per pin, dan wel overboeking, te vorderen. In een voorkomend geval is Topic Car Design gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 6. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling, tenzij de factuur anders vermeldt, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Topic Car Design voorgeschreven wijze.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige twee zinnen is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 9. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID
 1. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • een gebrek aan zaken van de wederpartij waaraan de werkzaamheden worden verricht;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Topic Car Design kan worden toegerekend.
 1. Topic Car Design is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Topic Car Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Topic Car Design toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Topic Car Design mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Topic Car Design wordt uitgekeerd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Topic Car Design één jaar.
 4. De wederpartij vrijwaart Topic Car Design van schade als gevolg van onjuistheden in de door of namens hem opgegeven informatie, in de door de wederpartij verlangde werkwijzen, evenals voor gebreken aan zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Topic Car Design, zal de wederpartij Topic Car Design vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de overeenkomst door Topic Car Design c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Topic Car Design geleverde zaken.
ARTIKEL 13. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door Topic Car Design geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Topic Car Design hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Topic Car Design of door Topic Car Design aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Topic Car Design is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hierbedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 14. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Topic Car Design bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 


Algemene voorwaarden Carwrapping

 • Carwrappen gebeurt uitsluitend op locatie in onze werkplaats
 • Het voertuig dient op de avond vóór de geplande uitvoering bij ons aangeleverd te worden. Om de kwaliteit van ons werk te kunnen waarborgen, dient het voertuig te acclimatiseren in onze werkplaats.
 • Op auto’s ouder dan 3 jaar kunnen wij geen garantie geven (i.v.m. garanties op hechting)
 • Op auto’s met (oude) lakschade of schadeherstel, kunnen wij geen garantie geven.
 • Auto’s dienen schoongewassen en ontdaan van wax/vet-en vuilresten te worden aangeleverd(extra schoonmaakkosten worden in rekening gebracht
 • Wij wrappen uitsluitend met onze hoogwaardige folies en dus niet met zelf aangeleverde materialen
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele lakschade na verwijderen van de carwrap.
 • Bij een volledige carwrap hebben wij uw auto 2 á 3 dagen nodig
 • 6 maanden volledige garantie op de montage. Op de folie geldt de standaard fabrieksgarantie welke onderling kunnen verschillen. De gemiddelde fabrieksgarantie van de folies is 5 jaar.
 • Bij het aanbrengen van een carwrap moeten de emblemen en type plaatjes verwijderd worden. Deze kunnen niet altijd worden terug geplaatst. (deze kunnen tegen betaling worden teruggeplaatst, wij bestellen deze origineel bij de dealer)
 • Er kan geen garantie gegeven worden, indien de folie wordt belast door bv magneetplaten of later aangebrachte bestickering.
 • Na het wrappen dient de auto twee weken niet gewassen te worden.
 • Verwijderen van de carwrap-folie is op uurbasis
 • Betaling 50% vooraf.
 • Betaling geschied bij oplevering.(voor bedrijven houden wij een betalingstermijn van 14 dagen aan)
 • Prijzen zijn exclusief 21% BTW